Obaveštenje

 

                                                                                                 1

BUDIMO RODNO RAVNOPRAVNI

POSLODAVCI OBRATITE PAŽNJU NA NOVI ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) stupio je na snagu 01.06.2021. godine.

Stupanjem na snagu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prestao je da važi Zakon o ravnopravnosti polova ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009).

Novim zakonom zadržavaju se obaveze Poslodavca koji zapošljava i/ili radno angažuje više od 50 lica vezano za mere i/ili rokove sačinjavanja Godišnjeg plana i/ili Programa i/ili Izveštavanja u vezi sa zastupljenosti polova kod Poslodavca.

Rokove za dostavljanje Godišnjeg plana i/ili Programa i/ili Izveštavanja u vezi sa zastupljenosti polova kod Poslodavca, zakonodavac sada vezuje za 15 i/ili 30 dana od dana izmena i/ili za datume 15. Januar i/ili 31. Januar u zavisnosti od vrste dokumenta.

Novi zakon precizira i druge obaveze Poslodavca, koje su u vezi sa primenom Zakona o radu, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i/ili drugih propisa,  a naročito  koje se odnose na zaštitu Zaposlenog za vreme odsustva sa rada zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta i/ili po povratku Zaposlenog sa odsustva, kao i na obavezu  Poslodavca da jednom godišnje informiše Zaposlene o položaju žena i muškaraca zaposlenih ili radno angažovanih kod Poslodavca i/ili da vrši evidentiranje podataka ravrstane po polu u smislu člana 65 Novog zakona, kao i druge obaveze koje propisuje Novi Zakon.

Očekuje se da nadležno Ministarstvo objavi i/ili propiše izgled obrazaca za evidentiranje podataka.

Kancelarija SD je kompetentna da pruži punu pravnu podršku u vezi sa primenom Novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Gordana Stević Dulić

Advokat – Managing Partner

Advokatska kancelarija Stević-Dulić
Kneza Miloša 25, 11000 Beograd, Serbia
Tel/Fax: +381 (0)11 3066 550, 3066 551, 3613 266
E-mail: gordana.stevic@stevic-dulic.co.rs

www.stevic-dulic.co.rs